DNA (دئوکسی ریبونوکلئیک اسید) یک ساختار شیمیایی است که کروموزوم را می‌سازد . قسمتی از کروموزوم که خصوصیات ویژه را دیکته می کند ژن نام دارد . 
ساختار DNA یک مارپیچ دوتایی است که دو رشته از ماده ژنتیکی پیچیده شده اند به صورت مارپیچ به دور هم . هر رشته شامل یک ترتیب پایه است که نوکلئوتید نام دارد. هر ترکیب پایه از 4 ساختار تشکیل شده است (آدنین A ، گوانین G ، سیتوزین C ، تیمین T) 
دو رشته DNA از طریق این پایه ها به هم وصل می شوند . بنابراین هر پایه فقط با یک پایه پیوند خواهد داشت . آدنین فقط با تیمین و گوانین با سیتوزین . با تمام علوم در ادامه مطلب همراه باشید .

رشته دیگر DNA به این صورت است : 
T - T - G - A - C - T - A - T - C - C - A - G - A - T - C 
روی هم رفته این انتخاب به این صورت شرح داده می شود : 
T - T - G - A - C - T - A - T - C - C - A - G - A - T - C 
A - A - C - T - G - A - T - A - G - G - T - C - T - A - G 
رشته های DNA به صورت مخصوصی خوانده می شوند از بالا که   نامیده می شود 
و پایین آن   نامیده می شود . در دو رشته مارپیچ رشته ها در حالت متضاد هم قرار دارند . 
T - T - G - A - C - T - A - T - C - C - A - G - A - T - C      
A - A - C - T - G - A - T - A - G - G - T - C - T - A - G     
ساختار شیمیایی DNA به این صورت است .


اثر انگشت DNA چیست ؟ 
ساختمان شیمیایی DNA  هر شخص مانند هم است . تنها فرق بین انسان ها یا هر موجود دیگری در دستور عمل جفت های پایه است . بیش از میلیون ها جفت پایه در DNA هر شخص وجود دارد که باعث می شود هر شخص توالی مختلف از DNA داشته باشد . 
با استفاده از همین ترتیب ها هویت منحصر به فرد هر شخص می تواند شناسایی شود ولی به علت وجود داشتن میلیون ها جفت پایه این کار خیلی وقت‌گیر می شود . در عوض علم توانایی استفاده از روشهای کوتاهتر و کم هزینه تر را دارد (به علت تکرار نمونه ها در DNA) 
این نمونه ها به ما اثر انگشت هر شخص را می دهند و دانشمندان قادرند معین کنند که آیا دو نمونه DNA از یک شخص است و یا از اقوام آن شخص است یا افراد دیگر. علم با استفاده از یک ترتیب کوچک که شناخته شده است توانسته اختلافات بین اشخاص را در یک ترتیب بزرگتر بدست آورد و از آنالیز آنها احتمالات یکسانی حاصل کند . 

لکه سادرن

لکه سادرن یکی از راه های تجزیه ژنتیکی DNA  فرد است لکه سادرن شامل مراحل زیر است :
1-جدا کردن DNA موردنظر از بقیه ماده سلولی در هسته . این می تواند به وسیله راه‌های شیمیایی مانند استفاده از زدایشگر برای شستن ماده اضافی از DNA یا راه های مکانیکی مانند بکار بردن نیروی زیادی که DNA را از حالت فشردگی خارج کند . 
2- DNA را به یک یا چند قسمت با سایزهای متفاوت ببرید که این کار به وسیله آنزیم محدود کننده صورت می گیرد . 
3-قطعه های DNA بر اساس سایز خود در ژل الکتروفورز طبقه بندی می شوند . DNA در ژل الکتروفورز ریخته می شود . ژل مانند آگار است و یک میدان الکتریکی از درون ژل عبور داده می شود . قسمت انتهایی ژل دارای بار مثبت و قسمت ابتدا یا سرژل دارای بار منفی است . چون DNA دارای بار ضعیف و خفیف منفی است به سمت ته ژل حمله می کند DNA های کوچکتر چون نسبت به قطعه های بزرگتر سریعتر حرکت می کنند ، به ته می روند . بدین طریق قطعه های مختلف DNA براساس سایز از هم جدا شده قطعه های کوچکتر در پایین ژل و قسمت های بزرگتر در بالای ژل قرار می گیرند . 
4-طبیعت DNA را عوض کرده و همه آنها را به صورت تک رشته ای درآورده صاف می کنیم . این عمل می تواند به کمک گرما یا راه های شیمیایی درون ژل صورت 
گیرد. 
5-باندهای DNA  مستقیماً به یک قطعه کاغذ از جنس نیترو سلولز چسبانده می شود. لکه سادرن حالا آماده است تا تجزیه شود و آنالیز گردد . 
برای آنالیز کردن لکه سادرن در یک واکنش هیبریداسیون با DNA موردنظر از کاوشگر رادیواکتیو استفاده می شود . اگر پرتو x بعد از کاوشگر رادیواکتیو به DNA تک رشته ای تابانده شود اجازه داده می شود DNA را روی کاغذ فقط در منطقه ای که کاوشگر رادیواکتیو آن را با علامت قرمز روی فیلم نشان می دهدچسباند . 
این امکان می دهد که محقق در DNA خالص یک شخص رویداد و تکرار نمونه ژنتیک خاص را که در این آزمایش مدنظر است بشناسد . 

فواید استفاده از اثر انگشت DNA 
2-ویژگی های پدرانه و ویژگی های مادرانه 
چون یک شخص الگوی VNTRs خود را از والدینش به ارث می برد پس الگوی VNTR می‌تواند در بوجود آوردن ویژگی های پدرانه و یا مادرانه مورد استفاده قرار گیرد . این الگوهای کاملاً ویژه هستند که VNTR پدری و مادری (اصلی) می توانند دوباره ساخته شوند . اگر تمام VNTR های بچه ها شناخته شده باشند (بچه های بیشتری با قابلیت بیشتری تولید شوند) الگوی VNTR بچه خانواده مورد استفاده قرار می گیرد برای حل کردن استاندارد های هویت پدر شخص موردنظر و بررسی برای حالت های پیچیده بیشتر در تائید شناسایی ملیت مشروع یک شخص و برای نمونه ، فرزند خواندگی و بیولوژی مقام‌های پدری و مادری . 

2-هویت مجرم و پزشکی قانونی : 
DNA خالص شده از خون ، مو و سلول های پوست از یک زمینه جرم می تواند از طریق الگوی VNTR با DNA  مجرم مشکوک مقایسه شود تا مشخص شود آن شخص گناهکار یا بی گناه است . الگوی VNTR همچنین در پیدا کردن هویت انسانی مقتول و به قتل رسیده از طریق DNA پیدا شده از مدرک یا بدن شخص استفاده می‌شود . 

3-هویت شخص : 
نظریه استفاده از DNA اثر انگشت به عنوان یک منبع بارکد ژنتیک یک شخص منحصر به فرد بحث شده است . اما این انتظار داشتنی نیست که در هر آینده قابل پیش بینی اتفاق بیفتد . 
تکنولوژی می خواهد ، خالص کند و پرونده را ادامه دهد و سپس میلیون ها الگوی VNTR هر شخص مشخص را آنالیز کند که این کار بسیار گران و بیهوده است . 
Social Security numbers و تصویر ID (هویت تصویری) و دیگر روش های معمولی خیلی احتمال آنها است که باقی بماند در روش های متداول تر برای ثابت نگه داشتن مشخصات شخصی .

مشکلات اثر انگشت DNA 
مثل هر چیز دیگر در جهان علم هیچ چیز را نمی توان درباره DNA اثر انگشت 100% تضمین کرد . 
اصطلاح انگشت نگاری DNA به یک مفهوم یا اصطلاح غلط است . آن به این مفهوم است که مثل انگشت نگاری الگوی VNTR برای هر شخص معینی کاملاً منحصر به فرد آن شخص است . در واقع تنها کاری که الگوی VNTR می تواند انجام دهد عبارت است از ارائة یک احتمال که شخص موردنظر در حقیقت همان شخصی است که الگوی VNTR اعم از یک بچه یا مجرم یا هر چیز دیگر به او تعلق دارد . با در نظر گرفتن این احتمال که در 20 میلیارد است که حاکی از این است که شخص را می‌توان به طور معقولی با انگشت نگاری DNA مطابقت داد . در این صورت آن احتمال ممکن است   باشد که جای تردیدی بسیار خواهد داشت با توجه به هویت خاصی که صاحب این الگوی VNTR باشد .

1-ایجاد احتمال بالای تولید نسل :
احتمال اثر انگشت برای یک شخص خاص نیازمند حساسیت بالای در موارد جنایی است ، برای جایی که کمک کند تا ثابت شود آیا شخص مشکوک مجرم است یا بی‌گناه  . استفاده از یک VNTR بی نظیر مطمئن یا ترکیبی از VNTR برای تولید الگوی VNTR احتمال اینکه دو نمونه DNA با هم مطابقت دارند یا مخالفت هم 
هستند و یا ویژگی های یک بچه به والدین خود شبیه است یا نه را افزایش می دهد . 

2-مسائلی با تعیین احتمال : 
A.ژنتیک جمعیت : 
چون VNTR نتایجی از ارث‌بری ژنتیک هستند در کل جمعیت انسانی توزیع نمی‌شوند . یک VNTR داده شده نمی تواند یک احتمال ثابت از رخدادها باشد و خیلی به بین زمینه (سابقه خانوادگی) وابسته است . تفاوت احتمالات کاملاً در خطوط نژادی به طور مشخص قابل رویت هستند . بعضی از الگوها که به طور پی در پی اتفاق می افتند در پس اسپانیایی ها ، خیلی به ندرت در میان قفقازی ها یا آمریکایی - آفریقایی ها اتفاق می افتد . 
دانش ما درباره VNTR کافی نیست تا بدانیم آیا اغلب در میان گروه های نژادی پخش می شوند تا احتمال دقیق برای این گروه‌ها مشخص شود . ژنتیک ناهمگن (نامتجانس) ترکیبی است از دو یا چند نژاد گوناگون منفرد . 
تجربیات بیشتر در این زمینه بوسیله ژنتیک جمعیت شناخته می شوند که جر و بحث باعث محدودیت و مانع از آن می شود چون نظریه هویت مردم از طریق ژنتیک خلاف قاعده خط نژادی است و با نگرانی و وحشت همراه است و برخی از جنبش های نژادی و برخی از بحث ها می توانند پایه های یک تبعیض نژادی را تقویت کنند . 

B. دشواری های تکنولوژی : 

خطاها در هیبریداسیون و فرآیندهای محتمل باید در احتمالات شکل داده شوند و اغلب عقیده خطا به آسانی قابل قبول نیست . بیشتر مردم موافق خواهند بود که یک بی گناه نباید به زندان فرستاده شود و به یک شخص مجرم اجازه داده نشود آزادانه راه برود و یک مادر واقعی انکار کند حق واقعی خود را برای نگهداری از فرزندان را چون یک تکنسین آزمایشگاه یک خطای در آزمایش انجام داده است . وقتی که نمونه در دسترس DNA بسیار کوچک باشد به بررسی و تامل بسیاری نیاز دارد چون جای زیادی برای اشتباه کردن وجود ندارد خصوصاً اگر آنالیز نمونه DNA نیازمند توسعه باشد (ایجاد نمونه های بیشتر و بزرگتر از یک نمونه DNA مشخص از مواد محدود در دسترس) چون اگر یک DNA اشتباه توسعه داده شود می تواند پیامدهای عمیق و زیان باری داشته باشد .
تا اخیراً استانداردها برای مشخص کردن DNA اثر انگشت جفت و حفاظت های آزمایشگاهی و دقت می توانند خطاها را به حداقل برسانند ولی نه خیلی زیاد و نه در سطح جهانی مرتب و منظم کنند که این باعث اعتراض های عمومی شده است .