1 )


2-تعین فاصله کانونی:منبع نور بسیار دور باشد تصویر و نقطه ی نورانی در کانونی ایجاد می شود-تصویرکوچک تر-وارونه-حقیقی

اگر جسمی در فاصله بین آینه و کانون باشد-تصویر مجازی-بزرگتر-مستقیم

3-اگر جسمی روی کانون آینه باشد تصویر حقیقی-بزرگ تر و وارونه است.

تصویر در بی نهایت=2 یا 3 متر دور تر

برای دیدن بقیه با تمام علوم در ادامه مطلب همراه باشید .


4-اگر جسمی بین کانون و مرکز آینه باشد.-حقیقی-بزرگ تر-وارونه-خارج از مرکز

 

5-اگر جسم بر روی مرکز باشد،تصویر هم اندازه-حقیقی-وارونه

6-اگر جسمی در خارج از مرکز باشد تصویر کوچک تر-حقیقی-وارونه