شاید برای کسانی که این فیلم را دیده اند این سوال پیش آمده است که جرا در فیلم رستم سهراب را نکشت . تمام علوم برای این مسئله تحقیق کرد و به ابن نتیجه رسید که این انیمیشن چون برای کودکان است باید با پایانی زیبا به اتمام برسد به همین دلیل در  انیمیشن رستم و سهراب رستم سهراب را نکشت .